دوره‌های بیـن‌المللی کارگاه و مسابـقه طـراحی مـوزه در رم و کنـفرانـس Academia Adrianea