مـؤسسـه غیـرانتفـایـی رویـدادهای مهنـدسـی صبـا با هـدف ارتقای سطـح دانـش و آگاهـی جامعـه مهنـدسـی و هم‌چنیـن ایـجاد پیـوندی میـان جامعـه مهنـدسان و سایـر جوامـع تأسیـس گردیـد.

بـرگزاری سمینـار و سخنـرانی‌ها، نمایـشگاه آثـار مهنـدسان و دانشجـویان، تـور عکاسـی و بازدیـد از بنـاهای معمـاری، پـخش فیـلم، بازدیـد از دفاتـر مهنـدسی، نمایشـگاه‌های مفهـومـی و ... از فعـالیـت‌های ایـن مؤسسـه می‌باشـد.

    نشـانی:تهـران، شهـرک غـرب، خیـابـان سیـمای ایـران، خیـابـان هفتـم، کـوی اردیـبهشـت، پلاک ۴، طبـقه همکـف

    تلفـن: ۸۸۰۹۳۴۴۱ ۲۱ ۹۸+

    فـکس: ۸۸۵۸۲۱۵۷ ۲۱ ۹۸+

    پـست الـکتـرونیـکی مؤسسـه: info@sabaevents.com

    پـست الـکتـرونیـکی مدیـریـت: banasaei@sabaevents.com